Македонски

IPSH Instituti i Nefrologjise

Instituti i Nefrologjisë egziston që para 30 vite me një personel me përvojë të madhe nga lëmia e nefrologjisë dhe urologjisë. Punojnë mjek specialist nga lëmia: mjeksia interne, urologjija, radiologjija, qasja vaskulare dhe terapija fizikale. Në kuadër të Istitutit gjithashtu funksionojnë edhe këto reparte: Ambullanta për sëmundje infektive, Laboratoria Imunologjike dhe Mikrobiologjike, si dhe kabineti për Ehotomografi.

Instituti disponon personel me përvojë dhe të profesionalizuar, me pajisje bashkohore, ripërtrirjen e osmozës dhe mundëson 24 orë ndihmë mjeksore-përkujdesje.

Përveç pacientëve nga R. e Maqedonisë në Institutin e Nefrologjisë në Strugë, mjekohen pacientë edhe nga R. e Shqipërisë, R. e Kosovës dhe R. e Sërbisë.

Me rëndësi është të theksohet se Innstituti ka nënshkruar marrëveshje paraprake me institutin e shëndetësisë të Belgjikës dhe Gjermanisë, per të bërë të mundshëm shërbime mjekësore shëndetësore për turistët e huaj si dhe për qytetarët e Maqedonisë që jetojnë dhe punojnë jasht vendit. Për deri sa do të qëndrojnë në vendin tonë për pushimet verore, ato do të munden ti bashkangjiten të a.q. “Programi pushim për dializë ”. Ky program kryhet në objektin modern të vendosur përreth bregut të liqenit të Ohrit, si dhe e pajisur me aparature bashkohore ecila i plotëson të gjitha standartet dhe krieriumet shëndetësore botërore. Duke e falenderuar ekipin e ekspertëve të Institutit, pacientëve u është ofruar përkujdesja më e mirë mjeksore shëndetësore.

Aeroporti i Ohrit me afërsi prej 7 km. nga Struga , mundëson lidhje ditore me të gjitha vendet e botës.

Çfar duhet të presin

  • Staf me cilësi të lartë
  • Paisje moderne bashkohore
  • Osmoz reverze
  • 24-orëshe përkujdesje mjekësore shëndetsore

Për pacientët

  • Trakti urogjenital
  • Parametrat biokimike
  • Parametrat imunollogjike
  • Parametrat mikrobiollogjike