Македонски

Për ne

 • Në vitin 1978 në Strugë është kryer me sukses hemodializa e parë në veshkën e parë artificiale-aparati Rodial.
 • Në vitin 1979 është bërë edhe veshka e dytë artificiale-Unimat – Belko.
 • Në vitin 1979 për herë të parë është bërë marrveshjae a.q. Holidej-dializa për pacientët nga Beogradi-Sërbia.
 • Në vitin 1981 Holidej-dializa u zgjerua edhe me pacientë nga Klinika Qendrore e Lubjanës dhe atëherë u quajt Pushim për dializë.
 • Në vitin 1981 me sukses është kryer dializa peritonale me sëmundje hronike të veshkëve.
 • Në vitin 1981 filloj ndërtimi i ri i Qendrës për Dializë.
 • Në vitin 1984 u lëshua në përdorim Qendra e re për dializë.
 • Në vitin 1985 u furnizua me aparatin e parë për diagnostifikimin ultrandëgjuese në Strugë.
 • Në vitin 1988 në Holidej dializa në Strugë mbërriu grupa e parë e pacientëve nga Belgjika. Ky trend i rritjes së holidej dializes vazhdoj edhe në periudhat e ardhëshme me pacient nga Libia, Gjermania....
 • Në vitin 1993 Institutin e ka vizituar Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Dr. Hiroshi Nakaxhima.
 • Në vitin 1993 u hap edhe reparti i Urollogjisë në kuadër të Institutit.