Македонски

Për pacientët

Instituti i Nefrologjisë trajton sëmundjet e traktit urogjenital në reparte të ndara.

Përveç ambullantave preventive të sëmundjeve të veshkëve dhe endoskopisë në urollogji, në Institut egzistojnë edhe llaboratoritë ku kontrollohen të gjitha parametrat biohemike, imunollogjike dhe mikrobiollogjike. Në kabinetin për Ehotomografi diagnostifikohet trakti gastro dhe uro gjenital.

Kabineti për diabet dhe hipertenzion i trajton sëmundjet e shpeshta të lëmisë së vet.

Instituti i Nefrologjisë për mjekimin e pacientëve ka marrveshje me Fondin e Sigurimit Shëndetësor të Republikës së Maqedonisë.