Shquip

За пациентите

Заводот за Нефрологија третира заболувања на урогениталниот тракт, во најразлични оддели пооделно.

Покрај амбулантите за превенција на бубрежни заболувања и ендоскопија во урологијата во Заводот постојат и лаборатории во кои се контролираат сите биохемиски, имунолошки и микробиолошки параметри. Во Кабинетот за ехотомографија се дијагностицира гастро и уро гениталниот тракт.

Кабинетите за хипертензија и дијабет ги третираат се позачестените заболувања од своја област.

Заводот за Нефрологија има договор со Фондот за Здравствено осигурување на Република Македонија за лекување на пациентите.